GIS / GEO informatiesysteem
Bron van benodigde data en optimaal beheer

Onderhoudsmanagementsystemen beschikken over de benodigde data voor het uitvoeren van onderhoud(scontracten) én zijn een essentiële databron voor nieuwe bouw- en infraprojecten. ITA Advies ontwikkelt, vult en onderhoudt deze informatiesystemen waarmee met name aannemers en overheden ontzorgd worden. Onze GIS- en GEO-specialisten zijn praktisch ingesteld en assertief in het verkrijgen en omzetten van data. Bijvoorbeeld het vertalen van diverse informatie uit verschillende bronnen naar één centraal GIS/OMS-systeem en het ontsluiten van deze gegevens ten behoeve van het uitvoeren van ASSET-management.

Onze systemen en specialisten maken korte doorlooptijden, tijdig onderhoud en volledige informatievoorziening mogelijk.

call 06-20124816
Sterk in het analyseren, organiseren en presenteren van geo-informatie
Projectfasen chevron_left chevron_right
1. Initiatiefase

– Quickscan
– Varianten studie
– Risico-analyse
– Inventarisatie
– Overige

2. Projectdefinitie

– PVE opvragen/opmaken
– (SSK)Kostenraming
– Risico-analyse
– Overige

3. Contractvorming

– Vrijstelling F&F vragen
– Aanvraag kapvergunning
– BUS-melding/saneringsvergunning
– Diverse prijsaanvragen/offertespiegels
– Diverse vergunningaanvragen
– Nutsaansluitingen aanvragen
– Contractering advies
– Begeleiding aanbesteden
– Overige

4. Ontwerpfase

– KLIC check
– Waterschapscheck
– Kadastercheck
– NGE historisch onderzoek
– Ecologie quickscan
– Archeologie quickscan
– Hoogtemeting terrein
– Terreininventarisatie
– Verkennend bodemonderzoek
– Saneringscheck
– Schetsontwerp/overlay
– Watercompensatie
– Kansen-/risico dossier
– Kostenraming
– Ruimtelijke inpassing
– Bouwpeil bepaling
– Grondbalans
– Opstellen uitgangspuntennotitie
– Verificatieplan maken
– Overig

– Aanvullend K&L onderzoek
– Rioolgegevens opvragen
– PVE opvragen/opmaken
– Nutsoverleg
– NGE vervolgonderzoek
– Archeologie vervolg
– Nader bodemonderzoek
– Saneringsplan maken
– Sonderingen + grondboringen
– Zettingsberekening
– Rioolberekening/-plan
– Verlichtingsberekening/-plan
– Grondbalans herziening
– Verificatieplan maken
– Voorlopig Ontwerp
– TO/bestek
– Kostenraming bijstellen
– Kadastrale splitsing (vlp)
– Aannemerskeuze/-benadering
– Ontwerpafstemming BG
– Overig

– Bemalingsplan maken
– Nutstrace ontwerpen
– Huisaansluitingsplan
– Rioolberekening/-plan def.
– Grondbalans def.
– Definitief Ontwerp
– Grondbalans def.
– TO/bestek def.
– Aanvraag + beoordeling offertes OA/lev.
– Kadastrale splitsing (def)
– Ontwerpafstemming BG
– Verificatieplan maken
– Overig

– Opwerken ontwerp naar een Uitvoering Ontwerp
– Watervergunning aanvragen
– Overige

5. Realisatiefase

– Monitoring omgeving
– Directievoering en toezicht
– Begeleiding realisatie
– Inrichten en uitvoeren keuringssystematiek
– Ontwerp optimalisatie
– Werkvoorbereiding
– Diverse (GIS) analyses
– Overig

6. Overdrachtsfase

– Opstellen op en afleverdossier
– Begeleiden overdracht
– Updaten basisregistraties
– Updaten areaaldatasets
– (Definitieve) kadastrale splitsing
– Overige

7. Gebruiksfase

– Actualiseren (basis)registraties
– Implementeren (asset)managementsystemen
– Diverse ruimtelijke (GIS)analyses
– Advisering assetmanagement
– Ondersteuning functioneel beheer
– Overige

Laurens van Amstel: aanspreekpunt GIS/GEO informatiesystemen

In ons team is Laurens van Amstel het aanspreekpunt van onze bedrijfstak GIS/GEO informatiesystemen. Laurens is contactpersoon voor opdrachtgevers en is ervaren, scherp en vooruitstrevend in de ontwikkeling van deze dienst waarmee hij graag zijn collega’s aansteekt.

Contact met Laurens
Aanspreekpunt GIS/GEO informatiesystemen
Wij werken onder andere voor