2D en 3D wegenontwerp
Voor boven- en ondergrondse infraprojecten

Voor zowel kleine als grote complexe werken modelleren wij ontwerpen in alle mogelijke projectfases in 2D en 3D. Met een hoog kennisniveau van de normen en richtlijnen en de beschikking over de nieuwste software bouwen onze ontwerpers de ontwerpen op tot in de kleinste details. De visualisaties geven opdrachtgevers een volledig beeld van onder andere raakvlakken, volumes en mogelijke risico’s. Voor (onder)aannemers, ingenieursbureaus en overheid letterlijk hét fundament voor een succesvol infraproject.

call 06-20124816
Voor elke fase van uw civieltechnische uitdaging
Projectfasen chevron_left chevron_right
1. Initiatiefase

– Quickscan
– Varianten studie
– Risico-analyse
– Inventarisatie
– Overige

2. Projectdefinitie

– PVE opvragen/opmaken
– (SSK)Kostenraming
– Risico-analyse
– Overige

3. Contractvorming

– Vrijstelling F&F vragen
– Aanvraag kapvergunning
– BUS-melding/saneringsvergunning
– Diverse prijsaanvragen/offertespiegels
– Diverse vergunningaanvragen
– Nutsaansluitingen aanvragen
– Contractering advies
– Begeleiding aanbesteden
– Overige

4. Ontwerpfase

– KLIC check
– Waterschapscheck
– Kadastercheck
– NGE historisch onderzoek
– Ecologie quickscan
– Archeologie quickscan
– Hoogtemeting terrein
– Terreininventarisatie
– Verkennend bodemonderzoek
– Saneringscheck
– Schetsontwerp/overlay
– Watercompensatie
– Kansen-/risico dossier
– Kostenraming
– Ruimtelijke inpassing
– Bouwpeil bepaling
– Grondbalans
– Opstellen uitgangspuntennotitie
– Verificatieplan maken
– Overig

– Aanvullend K&L onderzoek
– Rioolgegevens opvragen
– PVE opvragen/opmaken
– Nutsoverleg
– NGE vervolgonderzoek
– Archeologie vervolg
– Nader bodemonderzoek
– Saneringsplan maken
– Sonderingen + grondboringen
– Zettingsberekening
– Rioolberekening/-plan
– Verlichtingsberekening/-plan
– Grondbalans herziening
– Verificatieplan maken
– Voorlopig Ontwerp
– TO/bestek
– Kostenraming bijstellen
– Kadastrale splitsing (vlp)
– Aannemerskeuze/-benadering
– Ontwerpafstemming BG
– Overig

– Bemalingsplan maken
– Nutstrace ontwerpen
– Huisaansluitingsplan
– Rioolberekening/-plan def.
– Grondbalans def.
– Definitief Ontwerp
– Grondbalans def.
– TO/bestek def.
– Aanvraag + beoordeling offertes OA/lev.
– Kadastrale splitsing (def)
– Ontwerpafstemming BG
– Verificatieplan maken
– Overig

– Opwerken ontwerp naar een Uitvoering Ontwerp
– Watervergunning aanvragen
– Overige

5. Realisatiefase

– Monitoring omgeving
– Directievoering en toezicht
– Begeleiding realisatie
– Inrichten en uitvoeren keuringssystematiek
– Ontwerp optimalisatie
– Werkvoorbereiding
– Diverse (GIS) analyses
– Overig

6. Overdrachtsfase

– Opstellen op en afleverdossier
– Begeleiden overdracht
– Updaten basisregistraties
– Updaten areaaldatasets
– (Definitieve) kadastrale splitsing
– Overige

7. Gebruiksfase

– Actualiseren (basis)registraties
– Implementeren (asset)managementsystemen
– Diverse ruimtelijke (GIS)analyses
– Advisering assetmanagement
– Ondersteuning functioneel beheer
– Overige

Laurens van Amstel: aanspreekpunt 2D en 3D wegontwerp

In ons team is Laurens het aanspreekpunt van onze bedrijfstak 2D en 3D wegontwerp. Laurens is contactpersoon voor opdrachtgevers en weet met zijn team elk project, het liefst zo complex mogelijk, te vertalen naar een meer dan complete visualisatie als belangrijke basis voor opdrachtgevers.

Neem contact op met Laurens
Aanspreekpunt wegontwerp
Wij werken onder andere voor